Palkka myöhässä?

Kirjoittaja: 

Mikaela Karavokyros
Jos palkanmaksu viivästyy, kannattaa ensin olla yhteydessä työnantajaan. Palkkaturva auttaa, kun työnantaja on vararikon partaalla.

Työnantajan keskeisiä velvollisuuksia on maksaa työntekijälle palkka oikeaan aikaan ja oikean suuruisena. Palkka tulee maksaa palkanmaksukauden viimeisenä päivänä, jos muuta ei ole sovittu.

Mikäli työntekijän palkka erääntyy maksettavaksi sunnuntaina, kirkollisena juhlapäivänä, itsenäisyys- tai vapunpäivänä, joulu- tai juhannus­aattona tai arkilauantaina, palkkapäivä on lähin edellinen arkipäivä.

Työsuhteen päättyessä loppupalkka pitää maksaa työntekijälle työsuhteen päättymispäivänä, jos asiasta ei ole muuta sovittu. Onkin hyvin tavallista, että esimerkiksi työsopimus sisältää maininnan siitä, että loppupalkka maksetaan vasta työsuhteen päättymistä seuraavana yhtiön tavanomaisena palkanmaksu­päivänä.

Korkoa viivästymisestä

Palkan tulee olla työntekijän tilillä viimeistään palkkapäivänä. Jos palkanmaksu viivästyy, työntekijällä on oikeus vaatia viivästyskorkoa eräpäivästä lukien.

Työnantajalla on vastuu palkan maksamisesta oikeaan aikaan. Ainoastaan niin sanottu ylivoimainen este tai mahdottomuus aiheuttaa sen, että työnantajalla ei ole vastuuta viivästymisestä. Käytännössä tällaista esiintyy harvoin.

Palkanmaksun viivästymisen syyllä on joissakin tapauksissa merkitystä. Esimerkiksi työntekijällä on oikeus palkkaturvaan ainoastaan silloin, kun palkat on jätetty maksamatta työnantajan maksukyvyttömyyden vuoksi.

Täysi palkka odotuspäiviltä

Mikäli palkanmaksu viivästyy työsuhteen päättyessä, työntekijä voi saada viivästyskoron lisäksi täyden palkan odotuspäiviltä. Palkkaa voi saada kuitenkin enintään kuudelta kalenteripäivältä.

Oikeus odotusajan palkkaan on riippumaton siitä, kuinka suuri osa lopputilistä on maksamatta. Näin ollen odotusajan palkka voi olla merkittävästi suurempi kuin viivästynyt palkanosa.

Jos työsuhteesta johtuva saatava ei ole selvä ja riidaton tai jos suorituksen viivästyminen on johtunut laskuvirheestä tai vastaavanlaisesta erehdyksestä, työn­tekijän tulee huomauttaa asiasta työnantajalle. Työntekijällä on oikeus odotusajan palkkaan tässä tilanteessa, mikäli hän on huomauttanut asiasta kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä eikä työnantaja ole suorittanut saatavaa kolmen arkipäivän kuluessa huomautuksesta. Oikeus odotuspäivien palkkaan alkaa tällöin työnantajalle varatun maksuajan kuluttua.

Työnantaja vararikossa, palkkaturva auttaa

Työnantaja voi jättää palkan tai osan siitä maksamatta maksukyvyttömyyden vuoksi. Tällöin työntekijällä voi olla oikeus saada maksamatta jääneet saatavat palkkaturvan kautta.

Palkkaturvajärjestelmä takaa palkanmaksun valtion varoista silloin, kun työnantaja todetaan maksukyvyttömäksi. Työntekijän ei tarvitse osoittaa työnantajan maksukyvyttömyyttä, vaan palkka­turvaviranomainen tutkii asian.

Palkkaturvaa pitää hakea kolmen kuukauden kuluessa saatavan erääntymisestä. Tämän vuoksi työntekijän kannattaa hakea palkkaturvasta saataviaan myös silloin, kun on oletettavissa, että työnantaja tulee pian maksukyvyttömäksi.

Lisätietoa ja palkkaturvahakemus löytyvät Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö­keskuksen (ELY-keskus) kotisivuilta www.ely-keskus.fi. Palkkaturvahakemuksen voi toimittaa ELY-keskukseen tai työ- ja elinkeinotoimistoon.

Kanne oikeudessa viimeinen oljenkorsi

Jos työntekijä ei ole saanut kaikkia hänelle kuuluvia palkkojaan, hänen on syytä ilmoittaa asiasta työnantajalle ja pyytää palkanmaksuun oikaisua.  Asia kannattaa aina yrittää ratkaista ensin neuvottelemalla, jotta voidaan varmistaa, että maksamatta jääminen ei johdu esimerkiksi väärinkäsityksestä.

Jos asia ei neuvotteluyrityksistäkään huolimatta ratkea, työntekijä voi hakea saataviaan nostamalla kanteen tuomioistuimessa. Tällöin tulee huomioida saatavien vanhenemisajat, sillä myöhästynyt vaatimus ei menesty tuomioistuimessa.

Työsuhteen kestäessä esimerkiksi peruspalkka vanhenee viidessä vuodessa palkkapäivästä. Työaikalaissa tarkoitetut korvaukset, kuten ylityökorvaukset, vanhenevat kahdessa vuodessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana oikeus korvaukseen on syntynyt.

Työsuhteen päätyttyä saatava raukeaa, jos kannetta ei nosteta kahden vuoden kuluessa siitä, kun työsuhde on päättynyt.

Toimitusjohtajat eivät ole oikeutettuja odotusajan palkkaan tai palkkaturvaan. Mikäli yritys on jo asetettu konkurssiin, toimitusjohtajan tulee valvoa saatavansa konkurssissa. Muissa tilanteissa toimitus­johtajan tulee vaatia saataviaan oikeusteitse.

Pesänhoitaja selvittää saatavat konkurssissa

Käräjäoikeus määrää työnantajan konkurssin yhteydessä pesänhoitajan hoitamaan konkurssipesän selvittämistä. Pesänhoitajan on laadittava työsuhde­saatavaluettelo maksamatta olevista työsuhteesta johtuvista saatavista. Työntekijällä ei ole velvollisuutta  valvoa saatavaansa konkurssissa, jos se sisältyy työsuhdesaatavaluetteloon.

Pesänhoitaja selvittää ELY-keskuksen kanssa, mitkä työsuhdesaatavaluetteloon merkityistä saatavista voidaan maksaa palkkaturvana. Työntekijöillä on oikeus lausua käsityksensä luetteloon merkityistä saatavista.

Konkurssipesä voi ELY-keskuksen suostumuksella hakea palkkaturvaa työntekijöiden puolesta. Tällöin pesänhoitajan on ilmoitettava työntekijöille, mitä saatavia heille on palkkaturvasta haettu.

Jos työntekijä katsoo, että konkurssipesä ei ole huomioinut kaikkia hänen mielestään oikeutettuja työsuhdesaatavia palkkaturvahakemukseen, hän voi tehdä näistä saatavista oman palkkaturvahakemuksen. Mikäli kyse on saatavasta, jota työntekijä ei voi saada palkkaturvasta ja joka ei sisälly työsuhdesaatavaluetteloon, työntekijän tulee itse valvoa tämä saatava konkurssissa.

Poikkeuksellisesti jopa työsuhteen purku

Lain mukaan työntekijä saa purkaa työ­sopimuksensa, jos työnantaja rikkoo tai laiminlyö työsopimuksesta tai laista johtuvia työsuhteessa olennaisesti vaikuttavia velvoitteitaan niin vakavasti, ettei työntekijältä voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa. Tällöin työsuhde päättyy heti.

Koska palkanmaksu on työnantajan keskeinen velvoite, työntekijällä saattaa olla oikeus purkaa työsuhde, jos palkanmaksu on olennaisesti laiminlyöty. Tällöin myös työnantaja voidaan määrätä maksamaan korvausta työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä.

Kyse on hyvin poikkeuksellisesta tavasta päättää työsuhde ja sen edellytykset ovat tiukat. Ennen työsuhteen purkamista kannattaakin aina olla yhteydessä TEKin lakimieheen purkukynnyksen täyttymisen arvioimiseksi.

 

Artikkelin kirjoittaja työskentelee TEKissä lakimiehenä. TEKin lakimiehet auttavat jäseniä työ- ja virkasuhteisiin liittyvissä asioissa. Yhteyden lakimiehiin saa varmimmin yhteystietolomakkeella www.tek.fi/lakitieto. Sen kautta voi jättää myös soittopyynnön.

 

Asiasanat: 

Category: 

Kommentit

Palkka

Onko työnantaja velvollinen maksamaan korkoa odotuspäiviltä silloin kun maksaa tilipäivänä rahallisen palkan, mutta työsopimukseen luontaiseduksi merkityn palkan 2-3viikkoa myöhässä?

Palkka tulee maksaa sovittuna

Palkka tulee maksaa sovittuna ajankohtana. Viivästymisestä voi tulla seuraamuksia. Tällaisessa tilanteessa kannattaa olla yhteydessä liiton lakimieheen.

Osa palkasta maksamatta

Tein työkeikan ns. könttäpalkalla, mutta osaa tästä palkasta on maksamatta kehotuksestani huolimatta. Aikovat maksaa joskus myöhemmin, syytä tälle ei ole kerrottu. Olenko oikeutettu ns.viistyskorkoon?

Palkaton

Njoo, palkkaturvasta ilmoitettiin ettei työnantaja ole tehnyt mitään väärää kun jätti 2 kuukauden palkat maksamatta. Kyseessä on kuulemma ollut poikkeuksellinen strateginen päätös olla maksamatta palkkoja.

Palkat elokuusta asti myöhässä

Hei kysyisin neuvoa! On siis hakemus Elyssä, mutta sieltähän ei asioita ihan nopeasti hoideta. Elokuusta asti palkat maksamatta, yritys missä olen töissä ei ole konkurssissa. Nyt lokakuussa alkoi lomautukset, onko niin viivästyskorot lakkasivat juoksemasta tohon lomautus päivään? Mielestäni ei, mutta näin työnantajani väittää? Ja mahdollinen odotusajanpalkka, on varmasti erikseen viivästyskoron päälle tuleva suoritus? Palkkani on nyt reilu 3 kktta maksamatta, kohta 4 kk:tta, kuinka pitkälle työnantaja voi pitkittää maksua? Elyn mukaan on mennyt jo lausunto työnantajalle, mutta yllätys työnantajani ei sitä myönnä, että olisi sitä saanut! Onko tämä enää oikein? Ja mitä voin oikeasti tehdä, muuta kuin odottaa.. Oikeuteenkaan ei kuulemma kannata laittaa asiaa vireille, kun sekään ei olisi mitenkään nopea prosessi! Toivon pikaista vastausta tähän! Kiitos etukäteen!

Palkanmaksun myöhästyminen

Hei!
Harmillinen tilanne. Ensialkuun sinun kannattaa tutustua TEKin lakitietoartikkeliin, joka koskee palkanmaksun myöhästymistä.
https://www.tek.fi/fi/tyoelama/lakipalvelut/lakitieto/palkanmaksun-viivastyminen
Jäsenenä voit myös kysyä neuvoa TEKin lakimieheltä.

Palkat myöhässä

Eli, irtisanouduin 20 kesäkuuta ja jäin kesälomalle 16pvä. Kesälomarahat sain heinäkuun 1 pvä eli hitosti myöhässä samalla maksettiin kesäkuun vajaa tili poies. Saako noilta päiviltä jotakin korvausta? Lisäksi olen ymmärtänyt että kaikki maksettavat olisi tilitettävä heti tai sovitusti seuraavassa maksukerrassa eli tässä tapauksessa 1 heinäkuuta, no kuukausi taas kohta mennyt ja ylityöt maksamatta ja 8 lomapäivää. Samalla tavoin kun kyselin rahoja sanottiin että tulee joskus myöhemmin. Eli miten tässä nyt kannattaisi toimia?

työnantajan velvollisuus?

Kaksi aiempaa palkkaa uhrautui maksamaan omalta tililtään sillä ehdolla, että maksaisin "lainan" takaisin kun ja jos saan palkkaturvan. Käsittääkseni kyseiset rahat lasketaan palkaksi. Nyt kun työsuhde on päättynyt, työnantaja sanoo, ettei ole velvollinen maksamaan viimeistä palkkaa ja lomarahoja omalta tililtään.
Onko työnantajalla siis velvollisuus maksaa palkat omista rahoistaan, jos firman tili on tyhjä? Ja onko työnantajan maksettava takaisin valtiolle, jos työntekijät joutuvat hakemaan palkkaturvaa?

Micken & "myös palkaton kysymykset"

Neuvoisin teitä olemaan yhteydessä oman ammattiliiton lakimieheen. TEKin jäsenet tavoittavat lakimiehen kontaktilomakkeen kautta, joka löytyy täältä: www.tek.fi/lakiposti

Työt

Jos työsopimus on kirjoitettu vain n2-3 viikkoa palkkapäivää ennen, kuuluhan palkka silti maksaa vajaalta kuukauden ajalta?

Palkka Myöhässä!

Rakennus-alalla hommissa. Nyt mennyt 3kk /(3tilikautta) enkä ole edelleenkään saanut palkkaa. Työsopimus on, tämä ainakin minulla ehdoton.

Tuleeko viivästyy korkoa jne...
Ajattelin mennä esimiehen/pomon juttusille ja

Kun puuttuva palkka johtuu esimerkiksi laskuvirheestä, palkanmääräytymiseen liittyvästä erimielisyydestä tai vain työnantajan laiminlyönnistä, voit käyttää palkkojen vaatimiseen apuna lomakkeita:

Palkkasaatavailmoitus työsuhteen aikana

Ja yritän neuvotella
Jos tämäkään ei auta niin palkkaturva...

Jolla jo tulee kiire kun (3kk) on raja..

Tarvitsen siis fakta tietoa sekä jonkinlaista ymmärrettävää laki faktaa... sekä neuvoja mikäli voin vaatia viivästyskorkoa jne...

Lisää uusi kommentti

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.